Sodelovanje v Komisiji Vlade RS za droge

Domov / Dejavnosti / Sodelovanje v Komisiji Vlade RS za droge

Zveza aktivno sodeluje v medresorski delovni skupini Komisije Vlade RS za droge (v nadaljevanju Komisija) že od njene ustanovitve leta 2012.

Naloge Komisije so:
  • pospeševanje in usklajevanje vladne politike, ukrepov in programov za preprečevanje uživanja prepovedanih drog in zmanjševanje povpraševanja;
  • predložitev predloga nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in predlogov ukrepov pri izvajanju nacionalnega programa Vladi Republike Slovenije;
  • predlaganje ukrepov za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog vladi;
  • spremljanje in usklajevanje izvajanja nacionalnega programa;
  • spremljanje izvajanja določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavljanje mednarodnega sodelovanja.

 

Pravilnik Zveze o postopku predlaganja in obravnavaja vsebin za Komisijo

V želji, da bi bili na seje Komisije čim bolj pripravljeni je bil oblikovan in potrjen Pravilnik Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti o postopku predlaganja in obravnavanja vsebi nza Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge.

Pravilnik predpiše postopek za predlaganje vsebin za komisijo s strani članic Zveze, NVO, ki niso članice zveze, strokovnjakov ali druge zainteresirane javnosti. Predlagana vsebina je interno pregledana, po potrebi dopolnjena in mora biti potrjena z zadostno podporo članic Zveze.

Pravilnik se nahaja TUKAJ.

 

Poročila o delu predstavnikov Zveze v Komisiji
2022

V letu 2022 se je Komisija RS za droge sestala enkrat (9. november 2022). Na 20. seji Komisije vlade RS za droge je bil prisoten predsednik Zveze Jurij Anžin. Člani komisije so se seznanili s predlogom dnevnega reda, pod točko razno pa sta se poleg predloga o konoplji v medicinske namene, na predlog predsednika Zveze uvrstili še točka o opioidnem antagonistu naloksonu – alarmantno ukrepanje na terenu in točka o varnih sobah – dilema glede etične komisije in nadalje pobuda za konkretnejšo zavezo pri uvajanju varnih sob. Predlog dnevnega reda je bil z navedenimi dopolnitvami pod točko razno soglasno sprejet.

Predsednik Zveze je na seji komisije posebej poudaril vlogo Komisije kot strateškega in medresorskega organa, ki lahko svoj položaj izkoristi bolje in dejavneje prispeva k reševanju aktualnih problematik tudi tako, da ustanovi posebno operativno skupino. Predlog je bil umeščen v sklepni zapisnik.

Komisija Vlade RS za droge je naročila NIJZ izdelavo ocene tveganja s predlogom morebitne razvrstitve na seznam prepovedanih drog treh snovi: IBOGAIN, HARMIN in za SALVIO DIVINORUM. Rok za končno poročilo je 31. 5. 2023.

Osrednja tema sestanka Komisije je bila sicer priprava končne verzije Nacionalnega programa na področju drog 2022-2030 skupaj z upoštevanjem popravkov, ki so nekaj dni po seji komisije prek članov Zveze NVO prispeli na MZ.

2021

V letu 2021 se je sestala dvakrat (18. seja, 11. maja 2021 in 19. seja, 8. decembra 2021).

Na 18. virtualni seji je bil prisoten predsednik Zveze Jurij Anžin. Komisija je predstavila poročila o Zakonskih pobudah glede regulacije gojenja konoplje v medicinske namene, o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog s sklepom, da NIJZ pripravi pisno poročilo glede zlorab dveh snovi v Sloveniji, tramadola in ketamina, predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo ter se seznanila z načrtom evalvacije Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2014-2020 in Akcijskega načrta 2019-2020 ter pripravami novega strateškega dokumenta na tem področju. Na tej seji Zveza NVO ni izpostavila posebnih predlogov.

Na 19. virtualni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za droge so bila obravnavana poročila o zakonski pobudi glede regulacije gojenja konoplje v medicinske namene, spremembe in dopolnitve Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog 2020, poročilo o predsedovanju Slovenije EU – Horizontalni delovni skupini za droge ter poročilo o pripravi in izdelavi novega Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2014 – 2020. Poročilo o Evalvaciji Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014 – 2020, ki ga je po naročilu ministrstva za zdravje izdelala Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti, sta v odsotnosti predsednika predstavila člana in avtorja evalvalcije Hanan Košan in Luka Mrak. Sklep komisije, ki se je nanašal na evalvacijo je bilo oblikovanje delovne skupine zadolžene za pripravo nove resolucije in v kateri bodo vključeni tudi predstavniki Zveze NVO.

Na 19. seji je pod točko “razno” uvrstila še vsebina člana Zveze Tomaža Korena in sicer: Država RS v kriminalni združbi zaradi omogočanja distribucije kanabisa in pridobivanje nezakonitega denarja. Komisija točke ni obravnavala in je predlagala, da se točko z vso priloženo dokumentacijo in dokaznim gradivom umesti na naslednjo sejo.

2020

V letu 2020 se je Komisija za droge sestala dvakrat (16. seja, 14. februarja 2020 in 17. seja, 17. decembra 2020).

Na 16. seji je predstavnik Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti Borut Bah izpostavil vprašanje o konkretnih premikih na področju dobave, distribucije in širše uporabe (nazalnega) sredstva proti predoziranju z opioidi Nalokson, zlasti v programih zmanjševanja škode zaradi drog. Glede na prejšnje seje in razprave, kjer bilo poudarjeno, da realnih zadržkov za uvedbo tega sredstva v Sloveniji ni več, je Komisija Vlade RS za droge na 16. seji zapisala sklep, s katerim podpira čimprejšnjo uvedbo javnozdravstvenega ukrepa »Nalokson za domov«. Komisija je pozvala NIJZ, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi strokovnimi službami in Zvezo NVO na področju drog in zasvojenosti pripravi vse potrebno za pričetek izvajanja tega programa in o tem poroča na prihodnji seji Komisije.

Na 17. seji Komisije Vlade RS za droge, ki je potekala virtualno, je bil prisoten predsednik Zveze Jurij Anžin. Komisija je predstavila poročila o stanju prepovedanih drog za leto 2019, točko o pripravi evalvacije Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2014 – 2020, Predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo ter Priprave na predsedovanje Slovenije EU – Horizontalni delovni skupini za droge. Na tej seji Zveza NVO ni izpostavila posebnih predlogov.

Sklep iz 16. seje o uvedbi ukrepa »Nalokson za domov« je bil na 17. seji omenjen kot v procesu izvajanja, kar so s koncem januarja 2021 potrdili tudi na ZZZS in NIJZ – nazalni nalokson Nyxoid je bil od 1. marca 2021 dalje dodan v seznam storitev 15.43 »Zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in pripomočki«, okrožnica pa poslana vsem Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in lekarnam, ki centre oskrbujejo z zdravili. S tem smo se tudi v Sloveniji pridružili državam, ki imajo uveden ta ukrep za preprečevanje smrti zaradi predoziranj.

2019

V letu 2019 se je komisija za droge sestala dvakrat (14. seja, 16. maj in 15. seja, 6. september 2019).

Na 14. seji je predstavnik Zveze NVO Bojan Kuljanac izpostavil vprašanja dostopnosti zapisnikov sej Komisije, sodelovanja na sejah, poročanju o sejah in sodelovanju NVO pri pripravi strateških dokumentov. Predstavnik Zveze je poudaril reprezentativnost članstva v Zvezi, saj s svojimi članicami pokrivajo vsa področja izvajanja celovite politike na področju prepovedanih drog. Čani komisije so sprejeli sklep, da  se  zapisniki  sej  članom  pošljejo  okvirno  dva  tedna  po  seji. Neposredno po seji se pripravi izjava za javnost in javno objavi na spletni strani MZ. Ministrstvo za zdravje RS je razvilo tudi novo spletno stran, https://www.infodroga.si/, kjer je v ločenem zavihku dostopna dokumentacija Komisije Vlade RS za droge. Glede sodelovanja nevladnih organizacij pri delu Komisije, zlasti s področja preventive, in pri pripravi strateških dokumentov, Komisija podpira njihovo nadaljnje sodelovanje. Predstavnik CNVOS, ki v imenu nevladnih organizacij s področja prepovedanih drog sodeluje pri delu Komisije, med drugim zagotavlja tudi stališča in predloge nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog.

Na 15. seji sta sodelovala predstavnika Zveze NVO Bojan Kuljanac in Igor Stojanov. Na tej seji Zveza NVO ni izpostavila posebnih predlogov.

2018

V letu 2018 se je Komisija sestala enkrat (13. seja, 6. 2. 2018). Predstavnik Zveze Tomaž Koren je predstavil poročilo o izvedbi anonimnega testiranja na hepatitis C (HCV) v dnevnih centrih zmanjševanja škode in predloge za nadaljnji razvoj aktivnosti testiranja na HCV med uporabniki drog. V letu 2018 smo prejeli tudi zapisnik 12. seje iz leta 2017, na kateri sta se obravnavali dve temi, povezani s pobudami Zveze. Prva tema je bil prevod Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs). Sklep v povezavi s to temo se je glasil: Komisija za droge se je seznanila z informacjio Ministrstva za zdravje RS in Ministrstva za notranje zadeve RS glede prevoda Enotne konvencije o narkotičnih drogah iz leta 1961 in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve RS, da pristopi k prevodu celotnega besedila Enotne konvencije o narkotičnih drogah iz leta 1961 v slovenski jezik. Druga tema je bila problem predpisovanja snovi bupropion, uvrščene v 1. skupino uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, na enak način, kot se predpisujejo snovi, ki niso na listi prepovedanih snovi. O tem problemu so mediji poročali decembra 2016. Predstavnik Zveze je decembra 2016 na podlagi medijskega poročanja pozval Komisijo RS za droge k sklicu seje glede bupropiona, a na poziv ni dobil odgovora. Komisija RS za droge se je naslednjič sestala 14. 6. 2017, ko je bilo pojasnjeno, da je bila storjena napaka in da se je snov v vmesnem času umaknila s seznama prepovedanih drog.

2017

V letu 2017 se je komisija sestala enkrat (12. seja Komisije za droge, 15. 6. 2017). V imenu Zveze je predstavnik Borut Bah predstavil končno poročilo o pilotskem projektu Varna soba za injiciranje drog s priporočili in vprašanji za prihodnje. Na podlagi predstavitve je bil sprejet sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila s končnim poročilom o pilotskem projektu Varna soba za injiciranje drog. Komisija bo na eni izmed naslednjih sej obravnavala možnosti nadaljnjega razvoja tega programa (zapisnik, 24. 7. 2017).