O nas

Domov / O nas

Temeljni namen Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti (v nadaljevanju Zveza) je združevanje, sodelovanje ter razvijanje skupnih projektov organizacij na področju drog in zasvojenosti pri posameznikih in v družbi. Namen Zveze je tudi promocija konceptov dela na področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in organiziranjem različnih skupnosti pri reševanju težav in problemov zaradi uporabe drog. Zveza spodbuja in razvija ukrepe pomoči uporabnikom drog, ki temeljijo na socialni pravičnosti, solidarnosti, načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik pomoči ter uporabnikom zagotavljajo dostojanstvo, enake možnosti in preprečujejo socialno izključenost. Iz zgornjih namenov je razvidno, da Zveza pretežni del svoje dejavnosti izvaja na področju socialnega varstva.

Zveza presega ločevanje organizacij glede na način delovanja in sprejema razlike v konceptih in politiki delovanja članic. Razlike med članicami so koristne pri doseganju večje raznolikosti programov za uporabnike storitev. Zveza navzven nastopa enotno in deluje kot zastopnica interesov svojih članic.

Zveza aktivno sodeluje v Komisiji Vlade RS za droge že od njene ustanovitve leta 2012.

Od leta 2018 je Zveza članica mednarodne mreže Drug Policy Network See (DPNSEE), ki jo sestavljajo nevladne organizacije iz jugovzhodne Evrope s področja drog in zasvojenosti (preventiva, zmanjševanje škode, terapevtska dejavnost).

 

Cilji, ki jih Zveza zasleduje s svojim delovanjem, so:

 • razvijanje in spodbujanje aktivne politike na področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog;
 • razvijanje in uvajanje novih standardov in pristopov na področju obravnavanja uporabe drog in zasvojenosti;
 • usposabljanje prostovoljcev za delo na področju drog in zasvojenosti;
 • spodbujanje povezovanja strokovnjakov, uporabnikov drog in prostovoljnih delavcev s ciljem razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb uporabnikov drog v državnih, lokalnih in civilnih organizacijah;
 • razvijanje sodelovanja med domačimi in mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju uporabe drog in zasvojenosti;
 • prispevanje k boljši prepoznavnosti pristopa in programov zmanjševanja škode;
 • spodbujanje razvoja programov in iniciativ, ki delujejo v smeri zmanjšanja socialnih in zdravstvenih posledic uporabe drog;
 • vzpostavljanje ustreznejše komunikacije in sodelovanja med programi in posamezniki, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti;
 • zagotavljanje strokovne podpore programom pomoči na področju drog in zasvojenosti;
 • oblikovanje in vzdrževanje podatkovne baze o programih pomoči na področju drog in zasvojenosti.

 

Vizija delovanja

Vizija se je izoblikovala iz potreb članic Zveze, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti:

 • varne sobe, uvedba medicinske konoplje in uvedba nizkopražnih programov v zapore;
 • sodelovanje pri izvajanju izobraževanja za delavce nizkopražnih organizacij in sodelovanje pri strokovnih smernicah za zaposlene;
 • poenotenje standardov in normativov na področju drog in zasvojenosti;
 • uvedba zdravstvenega kadra v nizkopražnih organizacijah;
 • izvedba vseslovenske akcije testiranje uporabnikov nizkopražnih programov za hepatitis C;
 • strokovna podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju preventivnih programov in terenskih intervencij;
 • oblikovanje in vzdrževanje podatkovne baze o programih pomoči drog in zasvojenosti;
 • stabilno financiranje za delovanje Zveze;
 • sooblikovanje politike splošne preventive na področju drog in zasvojenosti.

 

Razvoj Zveze

Leta 2005 je bila ustanovljena Zveza nevladnih organizacij na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog z namenom združevanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva. Zvezo so ustanovili:

 • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma,
 • Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt,
 • Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot.

 

Zveza je začela z aktivnim delom, ko so ukinili Urad za droge, in je začela aktivno posegati v politiko na področju drog v Republiki Sloveniji.

V letu 2010 je bila Zveza povabljena k partnerskemu projektu z naslovom Opolnomočenje NVO na področju zmanjševanja škode – informiranje, znanje in povezovanje, ki je bilo sofinancirano s strani Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 z razvojnimi prioritetami institucionalne in administrativne usposobljenosti in prednostnimi usmeritvami spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Projekt se je zaključil septembra 2012. Po koncu projekta je Zveza nadaljevala z izvajanjem aktivnosti v skladu s Strateškim načrtom delovanja Zveze za naslednjih pet let.

V letu 2012 se je Zveza na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog preimenovala v Zvezo NVO na področju drog in zasvojenosti. Razlog za spremembo naziva je bila odločitev o nadaljevanju aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta Opolnomočenje NVO na področju zmanjševanja škode – informiranje, znanje in povezovanje, s čimer se je pojavila potreba po razširitvi delovanja Zveze, ki sprejema razlike v konceptih in politiki delovanja članic.